Wótwórjamy cele nowy internet.

Wuslěźćo někotare z našych nejnowšych inowacijow — wuwitych z wótwórjonymi webtechnologijami a wugótowane, aby internet na pśecej strowy a pśistupny zdźaržali.

Wirtuelna realita na webplatformu pśiźo

Z pomocu WebVR mógu wuwijarje, designery a wuměłce dožywjenja wirtuelneje reality we webje źěliś.

Dalšne informacije

Firefox Quantum za wuwijarje jo wujšeł (a jo malsny!)

Nowa edicija Firefox za wuwijarje ma nowu spěšnučku mašinu, kótaraž jo w Rust programěrowana. Wobstarajśo se ju z inowatiwnymi funkcijami kaž na pś. wobcerk kśidnowego wugótowanja CSS a pytanje za zmólkami we wobłukowych strukturach.

Dalšne informacije

Web wužywaś, aby se graśe změniło

Z mócnymi webtechnologijami, za kótarež Mozilla ruba drogu, donjasu wuwijarje graśa na nowu rowninu.

Cytajśo, což jo nowe

Wuwijanje interneta wěcow

Źěłamy na wótwórjonem wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kótaryž móžo komunikacisku źěru mjazy zwěazanymi rědami wupołniś.

Prědne kšace

Wobglědowak wuwijaś, kótaryž was rozmějo

Pśiduca generacija webnadejźenja jo wobglědowak, kótaryž jo wěcejintuitiwny, wužytnjejšy a wam wótpowědujo.

Dalšne informacije

Wěsćejšu programěrowańsku rěc wunamakaś

Wót Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobglědowaki, systemy a wěcej wó wjele malsnjej a wěsćej wuwjasć.

Póznajśo Rust

Blogi

Cytajśo nejnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • Firefox 66: The Sound of Silence

  Hacks

  Firefox 66 is out, and brings with it a host of great new features like screen sharing, scroll anchoring, autoplay blocking for audible media, and initial support for the Touch Bar on macOS.

  Dalej cytaś
 • A Homepage for the JavaScript Specification

  Hacks

  Ecma TC39, the JavaScript Standards Committee, is proud to announce that we have shipped a website for following updates to the JavaScript specification. This is the first part of a two-part project aimed at improving our information distribution and documentation. The website provides links to our most significant documents, as well as a …

  Dalej cytaś
 • Fast, Bump-Allocated Virtual DOMs with Rust and Wasm

  Hacks

  Dodrio is a new virtual DOM library that is designed to leverage the strengths of both Wasm’s linear memory and Rust’s low-level control by making extensive use of fast bump allocation. Early benchmarking results validate Dodrio’s design and show that it already has best-in-class performance. Now we’re seeking feedback from real-world usage.

  Dalej cytaś