Wótwórjamy cele nowy internet.

Wuslěźćo někotare z našych nejnowšych inowacijow — wuwitych z wótwórjonymi webtechnologijami a wugótowane, aby internet na pśecej strowy a pśistupny zdźaržali.

Wirtuelna realita na webplatformu pśiźo

Z pomocu WebVR mógu wuwijarje, designery a wuměłce dožywjenja wirtuelneje reality we webje źěliś.

Dalšne informacije

Firefox Quantum za wuwijarje jo wujšeł (a jo malsny!)

Nowa edicija Firefox za wuwijarje ma nowu spěšnučku mašinu, kótaraž jo w Rust programěrowana. Wobstarajśo se ju z inowatiwnymi funkcijami kaž na pś. wobcerk kśidnowego wugótowanja CSS a pytanje za zmólkami we wobłukowych strukturach.

Dalšne informacije

Web wužywaś, aby se graśe změniło

Z mócnymi webtechnologijami, za kótarež Mozilla ruba drogu, donjasu wuwijarje graśa na nowu rowninu.

Cytajśo, což jo nowe

Wuwijanje interneta wěcow

Źěłamy na wótwórjonem wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kótaryž móžo komunikacisku źěru mjazy zwěazanymi rědami wupołniś.

Prědne kšace

Wobglědowak wuwijaś, kótaryž was rozmějo

Pśiduca generacija webnadejźenja jo wobglědowak, kótaryž jo wěcejintuitiwny, wužytnjejšy a wam wótpowědujo.

Dalšne informacije

Wěsćejšu programěrowańsku rěc wunamakaś

Wót Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobglědowaki, systemy a wěcej wó wjele malsnjej a wěsćej wuwjasć.

Póznajśo Rust

Blogi

Cytajśo nejnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • The Power of Web Components

  Hacks

  Web Components comprises a set of standards that enable user-defined HTML elements. These elements can go in all the same places as traditional HTML. Despite the long standardization process, the emerging promise of Web Components puts more power in the hands of developers and creators.

  Dalej cytaś
 • New & Experimental Web Design Tools: Feedback Requested

  Hacks

  We’re currently hard at work on some new tools for web designers: a comprehensive Flexbox Inspector as well as CSS change-tracking. Tell us about your biggest CSS and web design issues and pain points in the first-ever Design Tools survey from Mozilla! We want to hear from developers and designers, no matter what browser you use.

  Dalej cytaś
 • Private by Design: How we built Firefox Sync

  Hacks

  Firefox Sync lets you share your bookmarks, browsing history, passwords and other browser data between different devices, and send tabs from one device to another. We think it’s important to highlight the privacy aspects of Sync, which protects all your synced data by default so Mozilla can’t read it, ever. In this post, we take a closer look at some of the technical design choices we made in order to put user privacy first.

  Dalej cytaś