Wótwórjamy cele nowy internet.

Wuslěźćo někotare z našych nejnowšych inowacijow — wuwitych z wótwórjonymi webtechnologijami a wugótowane, aby internet na pśecej strowy a pśistupny zdźaržali.

Wirtuelna realita na webplatformu pśiźo

Z pomocu WebVR mógu wuwijarje, designery a wuměłce dožywjenja wirtuelneje reality we webje źěliś.

Dalšne informacije

Firefox Quantum za wuwijarje jo wujšeł (a jo malsny!)

Nowa edicija Firefox za wuwijarje ma nowu spěšnučku mašinu, kótaraž jo w Rust programěrowana. Wobstarajśo se ju z inowatiwnymi funkcijami kaž na pś. wobcerk kśidnowego wugótowanja CSS a pytanje za zmólkami we wobłukowych strukturach.

Dalšne informacije

Web wužywaś, aby se graśe změniło

Z mócnymi webtechnologijami, za kótarež Mozilla ruba drogu, donjasu wuwijarje graśa na nowu rowninu.

Cytajśo, což jo nowe

Wuwijanje interneta wěcow

Źěłamy na wótwórjonem wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kótaryž móžo komunikacisku źěru mjazy zwěazanymi rědami wupołniś.

Prědne kšace

Wobglědowak wuwijaś, kótaryž was rozmějo

Pśiduca generacija webnadejźenja jo wobglědowak, kótaryž jo wěcejintuitiwny, wužytnjejšy a wam wótpowědujo.

Dalšne informacije

Wěsćejšu programěrowańsku rěc wunamakaś

Wót Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobglědowaki, systemy a wěcej wó wjele malsnjej a wěsćej wuwjasć.

Póznajśo Rust

Blogi

Cytajśo nejnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • MDN Changelog – Looking back at 2018

  Hacks

  John Whitlock highlights MDN’s engineering accomplishments of 2018 – including major advances in converting MDN’s documentation to structured data via the Browser Compat Data project, and in extending the Interactive Examples project with CSS, JavaScript, and HTML examples. Take a look at January’s planned updates, fixes, and activiites.

  Dalej cytaś
 • Augmented Reality and the Browser — An App Experiment

  Hacks

  What kinds of tools do artists, developers, designers, entrepreneurs and creatives of all flavors need to be able to easily make augmented reality experiences? What kinds of apps can people build with tools we provide? In this in-depth retrospective, Anselm Hook describes the challenges and learnings from creating ARPersist, an experimental AR app that lets you apply virtual post-it notes in real-world spaces.

  Dalej cytaś
 • Designing the Flexbox Inspector

  Hacks

  CSS Flexbox is an increasingly popular layout model that helps in building robust dynamic page layouts. However, it has a big learning curve! The new Flexbox Inspector, created by Firefox DevTools, helps developers understand the sizing, positioning, and nesting of Flexbox elements. You can try it out now in Firefox Nightly or Dev Edition.

  Dalej cytaś
 • Mozilla Hacks’ 10 most-read posts of 2018

  Hacks

  Our top posts this year were read by hundreds of thousands of developers and ranged across a variety of categories – including JavaScript and WebAssembly, CSS, the Web of Things, and Firefox Quantum. (Featured image is by Lin Clark.)

  Dalej cytaś