Wótwórjamy cele nowy internet.

Wuslěźćo někotare z našych nejnowšych inowacijow — wuwitych z wótwórjonymi webtechnologijami a wugótowane, aby internet na pśecej strowy a pśistupny zdźaržali.

Wirtuelna realita na webplatformu pśiźo

Z pomocu WebVR mógu wuwijarje, designery a wuměłce dožywjenja wirtuelneje reality we webje źěliś.

Dalšne informacije

Firefox Quantum za wuwijarje jo wujšeł (a jo malsny!)

Nowa edicija Firefox za wuwijarje ma nowu spěšnučku mašinu, kótaraž jo w Rust programěrowana. Wobstarajśo se ju z inowatiwnymi funkcijami kaž na pś. wobcerk kśidnowego wugótowanja CSS a pytanje za zmólkami we wobłukowych strukturach.

Dalšne informacije

Web wužywaś, aby se graśe změniło

Z mócnymi webtechnologijami, za kótarež Mozilla ruba drogu, donjasu wuwijarje graśa na nowu rowninu.

Cytajśo, což jo nowe

Wuwijanje interneta wěcow

Źěłamy na wótwórjonem wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kótaryž móžo komunikacisku źěru mjazy zwěazanymi rědami wupołniś.

Prědne kšace

Wobglědowak wuwijaś, kótaryž was rozmějo

Pśiduca generacija webnadejźenja jo wobglědowak, kótaryž jo wěcejintuitiwny, wužytnjejšy a wam wótpowědujo.

Dalšne informacije

Wěsćejšu programěrowańsku rěc wunamakaś

Wót Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobglědowaki, systemy a wěcej wó wjele malsnjej a wěsćej wuwjasć.

Póznajśo Rust

Blogi

Cytajśo nejnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • MDN’s First Annual Web Developer & Designer Survey

  Hacks

  Today we are launching our first annual MDN Developer & Designer Needs Survey. Web developers and designers, we urge you to participate! This is your opportunity to tell us about your needs and frustrations with the web. Your participation will influence how browser vendors like Mozilla, Google, Microsoft, and Samsung prioritize feature development.

  Dalej cytaś
 • Add-Ons Outage Post-Mortem Result

  Hacks

  We’ve been conducting an ongoing post-mortem on the add-ons outage that occurred earlier this year. There was a lot more digging to do than we expected. In addition to this updated high-level overview, we’ve also published our findings in detailed incident and technical reports that are now available.

  Dalej cytaś
 • Testing Picture-in-Picture for videos in Firefox 69 Beta and Developer Edition

  Hacks

  Firefox has an experimental new UI feature in Firefox 69 Beta and Developer Edition – and Firefox engineers are looking for feedback on the implementation. Picture in Picture in the browser lets you pop a video out from where it’s being played into a special kind of window that’s always on top. Then you can move that window around or resize it however you need! Let us know what you think.

  Dalej cytaś
 • Firefox 68: BigInts, Contrast Checks, and the QuantumBar

  Hacks

  Firefox 68 is available today, sporting support for big integers, whole-page contrast checks checks for accessibility, and a completely new implementation of a core Firefox feature: the ever-awesome URL bar. Dan Callahan also reports on updated CSS scroll-snapping and other features, DOM API updates, next steps in the WebRender implementation, and more.

  Dalej cytaś