Wótwórjamy cele nowy internet.

Wuslěźćo někotare z našych nejnowšych inowacijow — wuwitych z wótwórjonymi webtechnologijami a wugótowane, aby internet na pśecej strowy a pśistupny zdźaržali.

Wirtuelna realita na webplatformu pśiźo

Z pomocu WebVR mógu wuwijarje, designery a wuměłce dožywjenja wirtuelneje reality we webje źěliś.

Dalšne informacije

Firefox Quantum za wuwijarje jo wujšeł (a jo malsny!)

Nowa edicija Firefox za wuwijarje ma nowu spěšnučku mašinu, kótaraž jo w Rust programěrowana. Wobstarajśo se ju z inowatiwnymi funkcijami kaž na pś. wobcerk kśidnowego wugótowanja CSS a pytanje za zmólkami we wobłukowych strukturach.

Dalšne informacije

Web wužywaś, aby se graśe změniło

Z mócnymi webtechnologijami, za kótarež Mozilla ruba drogu, donjasu wuwijarje graśa na nowu rowninu.

Cytajśo, což jo nowe

Wuwijanje interneta wěcow

Źěłamy na wótwórjonem wobłuku ze softwary a słužbow interneta wěcow, kótaryž móžo komunikacisku źěru mjazy zwěazanymi rědami wupołniś.

Prědne kšace

Wobglědowak wuwijaś, kótaryž was rozmějo

Pśiduca generacija webnadejźenja jo wobglědowak, kótaryž jo wěcejintuitiwny, wužytnjejšy a wam wótpowědujo.

Dalšne informacije

Wěsćejšu programěrowańsku rěc wunamakaś

Wót Mozilla sponsorowany, zmóžnja Rust, wobglědowaki, systemy a wěcej wó wjele malsnjej a wěsćej wuwjasć.

Póznajśo Rust

Blogi

Cytajśo nejnowše z technologijowych blogow Mozilla.

 • Multi-Value All The Wasm!

  Hacks

  Multi-value is a proposed extension to core WebAssembly that enables functions to return many values, among other things. It is also a prerequisite for Wasm interface types. Nick Fitzgerald has been adding multi-value support all over the place recently, started with the Rust and WebAssembly toolchain. Next he added support to the Wasmtime runtime, and the Cranelift code generator it’s built on top of. Here’s his account of the journey.

  Dalej cytaś
 • Multiple-column Layout and column-span in Firefox 71

  Hacks

  Firefox 71, now available in Developer Edition and Beta, is an exciting release for fans of CSS Layout. Recently, we covered the arrival of subgrid in Firefox, but there is another property that we’ve also been keeping an eye on. Firefox 71 implements column-span from Multiple-column Layout. In this post Rachel Andrew describes the progress of the Multiple-column Layout specification.

  Dalej cytaś
 • Creating UI Extensions for WebThings Gateway

  Hacks

  Version 0.10 of Mozilla’s WebThings Gateway brings support for extension-type add-ons. Released last week, this powerful new capability lets developers modify the user interface (UI) to their liking with JavaScript and CSS. We also provide libraries for writing UI extensions in Python or node.js if you prefer. Let us know what you build!

  Dalej cytaś
 • Thermostats, Locks and Extension Add-ons – WebThings Gateway 0.10

  Hacks

  Today we are releasing WebThings Gateway 0.10. This new release comes with support for thermostats and smart locks, as well as an updated add-ons system including extension add-ons, which enable developers to extend the gateway user interface. We’ve also added localisation settings so that you can choose your country, language, time zone and unit preferences.

  Dalej cytaś