Firefox jo wěcej ako wobglědowak

Jo ceła produktowa swójźba, kótaraž jo myslona za to, až sćo wěsćejšy a wěcej inteligentny online.

Firefox Monitor

Glědajśo, lěc waše wósobinske informacije su pótrjefjone wót datoweje źěry drugego pśedewześa, a registrěrujśo se za pśichodne warnowanja.

Za źěrami pytaś

Registrěrujśo se za warnowanja wó datowych źěrach

Wobglědowaki Firefox

Wobstarajśo se wobglědowaki, kótarež 2000+ datowych pśeslědowakow awtomatiski blokěruju. Pólěpšony slědowański šćit jo něnto standard w kuždem wobglědowaku Firefox.

Wšykne wobglědowaki pokazaś

Pocket

Namakjśo nejlěpše wopsimjeśe we webje - a wužywajśo jo, źožkuli a gažkuli cośo.

Dalšne informacije wó Pocket

Firefox Relay

Šćitajśo swóju napšawdnu e-mailowu adresu, aby swój postowy dochad lěpjej kontrolěrował.

Dalšne informacije wó Firefox Relay

Firefox Focus

Waš wobglědowak z funkcijami priwatnosći z awtomatiskim šćitom pśed slědowanim a blokěrowanim wabjenja.

Dalšne informacije