Firefox ześěgnuś

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Firefox jo wěcej ako wobglědowak

Jo ceła produktowa swójźba, kótaraž jo myslona za to, až sćo wěsćejšy a wěcej inteligentny online.

Firefox Monitor

Glědajśo, lěc waše wósobinske informacije su pótrjefjone wót datoweje źěry drugego pśedewześa, a registrěrujśo se za pśichodne warnowanja.

Za źěrami pytaś

Registrěrujśo se za warnowanja wó datowych źěrach

Wobglědowaki Firefox

Wobstarajśo se wobglědowaki, kótarež 2000+ datowych pśeslědowakow awtomatiski blokěruju. Pólěpšony slědowański šćit jo něnto standard w kuždem wobglědowaku Firefox.

Wšykne wobglědowaki pokazaś

Pocket

Namakjśo nejlěpše wopsimjeśe we webje - a wužywajśo jo, źožkuli a gažkuli cośo.

Dalšne informacije wó Pocket

Firefox Relay

Šćitajśo swóju napšawdnu e-mailowu adresu, aby swój postowy dochad lěpjej kontrolěrował.

Dalšne informacije wó Firefox Relay

Firefox Focus

Waš wobglědowak z funkcijami priwatnosći z awtomatiskim šćitom pśed slědowanim a blokěrowanim wabjenja.

Dalšne informacije