Mjenjej składowego wužyśa ako Chrome

Jolic waš webwobglědowak pśewjele składa wužywa, pśejźćo k Firefox.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Póspěšćo swójo licadło

Kuždy kompjuterowy program skład za źěłanje trjeba. Gaž se přewjele wužywa, móžo se waš system spómaaaaaaałšyś. Firefox se wó wurownanje procujo - z dosć składom dajo was lasnje pśeglědowas a wóstajijo wam wjele składa wušej, aby wašo licadło wóstało zamožny reagěrowaś.

Njestarajśo se wěcej wó felujucy skład

Chrome až k 1,77x wěcej składa wužywa ako Firefox. Jolic wašo licadło južo ma mało składa k dispoziciji, móžo se wjelgin spómałšyś. Nejnowša wersija Firefox z wěcjeprocesoweju architekturu wam wěcej składa k dispoziciji staja, aby wy mógł swóje nejlubše programy wuwjasć.

Pśeglědujśo malsnjej a priwatnje

Wuslěžćo web malsnjej z priwatnym modusom Firefox. Jano priwatny modus Firefox bitujo slědowański šćit, kótaryž zacytowanjeju wabjenja ze slědowanim z bokow zajźujo. Wucysćenje sedłow groni, až daju seh websedła malsnjej zacytaś.