Wobglědowak Firefox za Android

Naš dotychměst nejwěcej pśiměrujobny Firefox za Android.

Funkcije

  • Malsnjejše, lěpše pśeglědowanje na waš nałog

    Jano Firefox wam tak wjele móžnosćow za malsne pśeglědowanje bitujo. Pśiměrśo nastajenja swójogo wobglědowaka, aby z nejwušeju malsnosću pśeglědował a móžnosćami ako wěcej inteligentne źělenje a pśiměrujobne pytnice wužywał.

  • Dodanki wužywaś

    Na pśikład z rozšyrjenjami za blokěrowanje wabjenja a za ześěgnjenje wideo, Firefox wam zmóžnja, rědy wubraś, aby mógł Firefox k swójomu perfektnemu wobglědowakoju cynił. Pśidajśo, což trjebaśo, wuwóstajśo, což njetrjebaśo.

  • Kontrolěrujśo swóju priwatnosć

    Wěrimy, až waše daty wam słušaju. Firefox pśistup na historiju wašogo wobglědowaka njepśedawa a z rědami ako priwatny modus ze slědowańskim šćitom maśo kontrolu.

Wěcej wugbaśa

Pójź, internet! Łoni smy wugbaśe Firefox wjelgin pólěpšyli. Firefox móžo něnto malsnjej startowaś, rejtarki wuměniś a boki kulnuś.

Cyńśo wěcej z Firefox

Wěcej lichosći

Z wjelkami njewujomy. Firefox k za wše wužytnej organizaciji Mozilla słuša, kótaraž za šćit wašych pšawow online wójujo a se za internet zasajźujo, kótaryž jo wšym wužytny - nic jano někotarym.

Pśeglědujśo njewótwisnje z Firefox