Buźćo dobrowólnik pla Mozilla!

  • 10.554 aktiwnych Mozillanarjow swětodaloko
  • 29 pśed nami stojecych tšojenjow wokoło zemskeje kule
  • 87 rěcow na kuždem kontinenśe, z pśiběrajuceju tendencu

#IAmAMozillian

Witajśo, som Shreyas, Mozillanaŕ w Indiskej

Som główny mentor za Webmaker, kenž tšašnje rad twóri wěcej wótwórjony web. Lubujom kuždu móžnosć, swójo zgromaźeństwo gromadu pśinjasć — lěc pśez MozCafes, lěc pśez wucbne móžnosći, lěc jadnorje pśez to, až luźe se schaduju, aby wó projektach powědali.

Tuchylu pomagam z:

  • KidZilla
  • MozCafes
  • Maker Party
  • Tšojenja zgromaźeństwa

Jadna wěc, na kótaruž som wjelgin gjardy w swójom casu ako Mozillanaŕ, jo "KidZilla", projekt, kótaryž som iniciěrował, aby pódpriwilegěrowanym wuknikam zakłady kompjuterow a interneta wucyli.

Som teke sprocniwy awtor — jolic źěłaśo na pólu komunikacije abo zjawnostnego źěła, stajśo se źe ze mnu do zwiska, ja by rady na něcom źěłał. A jolic gdy cośo wó webwugótwanju a wucenju powědaś, ja som pśecej k wašej dispoziciji.

Zmakajśo se z wěcej Mozillanarjami

Wobstarajśo se aktualizacije zgromaźeństwa (engelski)