Mae Rhyngrwyd iach yn golygu fod gan bawb y sgiliau i ffynnu

Dylai fod gan bawb ymhob man yr wybodaeth angenrheidiol i gysylltu â phŵer llawn y Rhyngrwyd – ac i'w ddefnyddio i wella eu bywyd a'r byd. Mae hyn yn golygu fod angen i bawb fod a'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a chymryd rhan ar-lein. Mae rhyngrwyd iach yna i chi ei feistroli.

Gwneud llythrennedd Gwe'n ystyrlon i bawb

Dylai llythrennedd y We feddwl yr holl sgiliau sydd eu hangen ar gyfer meddwl, creu a ffynnu ar-lein.

Mae llawer o bobl sy'n clywed y term llythrennedd gwe'n meddwl ei fod yn golygu dysgu codio neu addysg STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Ond mae llythrennedd Gwe'n fwy na hynny – dylai gynnwys yr holl sgiliau i fod yn hyderus a chymwys ar-lein. I fod yn ddinesydd digidol grymus, mae angen i ni wybod sut i symud, sut i rannu, pa wybodaeth gallwn ymddiried ynddo, ac yn fwy pwysig, sut i ehangu ffiniau ein gwybodaeth.

Sut mae modd datblygu llythrennedd Gwe ystyrlon

Sut mae Mozilla'n gwneud llythrennedd Gwe'n ystyrlon i bawb

Dysgu llythrennedd Gwe yn effeithiol

Dylai llythrennedd Gwe fod mor sylfaenol i addysg ag yw darllen, ysgrifennu a mathemateg – a dylai gael ei ddysgu ymhob man lle mae addysgu'n digwydd.

Mae dysgu llythrennedd Gwe yn debyg i unrhyw sgil hanfodol arall: rydym yn dysgu orau drwy wneud. Ac mewn byd digidol, mae dysgu'n digwydd nid dim ond gydag athrawon yn y dosbarth ond ymhob man lle mae yna gysylltiad Rhyngrwyd. Mae angen arnom i bob math o addysgwyr i gael y wybodaeth a'r adnoddau i ddysgu llythrennedd Gwe yn ôl fel mae plant yn ei ddysgu orau. Ac rydym angen gwneud yn siŵr fod pob myfyriwr nid dim ond ar y We, ond yn hyddysg yn y ffordd mae'n gweithio.

Sut i ddysgu llythrennedd Gwe

 • Dod yn athro Gwe

  Defnyddiwch y gweithgareddau a'r cyfarwyddid hyn i helpu eich plant a'ch cymuned i adeiladu sgiliau Rhyngrwyd cryf.

 • Gofynnwch amdano

  Dywedwch wrth eich ysgol – ac ysgol eich plant – fod llythrennedd gwe'n hanfodol i addysg a dylai fynd tu hwnt i fod â chyfrifiaduron yn y dosbarth.

Sut mae Mozilla'n addysgu llythrennedd gwe

Datblygu dinasyddiaeth ddigidol

Rhan sylfaenol o lythrennedd Gwe yw deall y grymoedd sy'n siapio ein bywydau ar-lein: y cwmnïau sy'n adeiladu ein profiadau, y gwleidyddion sy'n llunio a chefnogi polisïau llywodraethol a'r grym sydd yn ein dwylo fel dinasyddion digidol i greu'r Rhyngrwyd rydym ei eisiau. Mae cael llais yn y dyfodol rydym yn ei rannu ar y We yn golygu penderfynu ar y gwerthoedd sydd mwyaf pwysig i ni a chefnogi'r gwerthoedd hynny pan fyddant o dan fygythiad.

Sut fedrwch chi feithrin eich dinasyddiaeth ddigidol

 • Mynnwch wybod

  Pa agwedd o'ch bywyd ar-lein sydd fwyaf pwysig i chi? Preifatrwydd? Niwtraliaeth y Rhyngrwyd? Cynhwysiad? Dysgwch am y materion hyn a dod o hyd i'ch ffordd eich hun o weithredu.

Sut mae Mozilla'n meithrin dinasyddiaeth ddigidol

 • Codi ymwybyddiaeth

  Creu gofod ar gyfer deall, sgwrsio a chymuned o amgylch yrn hyn sy'n creu Rhyngrwyd iach – fel y dudalen rydych yn ei darllen ar hyn o bryd ac ymgyrchoedd fel Diwygio Hawlfraint.

 • Addysgu Aelodau Cynulliad a'r Senedd

  Annog ar lefel polisi i wneud yn siŵr fod gwleidyddion yn deall y rôl mae dinasyddion digidol yn ei chwarae yn ein cymdeithas a mabwysiadu polisïau sy'n grymuso dinasyddion.

Eisiau gwybod rhagor?

Rhagor am Arloesi Agored yn ein Internet Health Report.