Mae Rhyngrwyd Iach yn Cynnwys Pawb

Po fwyaf o leisiau, safbwyntiau, ieithoedd a phobl sy'n cyfrannu i'r We, y mwyaf cyfoethog fydd y profiad i bawb. Ond nid yw'r holl ryngrwyd ar gael, yn groesawgar, yn ddiogel ar gyfer pawb. Gyda'n gilydd, mae gennym ni'r grym i siapio'r We, a'n byd ni hefyd. ‌Mae Rhyngrwyd iach ar agor i chi.

Mae Cynhwysiad Digidol yn golygu hyrwyddo amrywiaeth

Er mwyn i'r Rhyngrwyd gyflawni ei addewid yn llawn, mae'n rhaid iddo adlewyrchu amrywiaeth a phrofiad pawb, ymhob man.

Er fod y We'n ymddangos yn gynhwysol, nid yw eto'n faes chwarae cyfartal. Nid yw ar gael i fwy na hanner y byd; yr olaf i gael mynediad yw economïau sy'n datblygu a chymunedau ymylol. Mae llawer llai o ferched na dynion yn defnyddio'r rhyngrwyd. Heb amrywiaeth ymysg y rhai sy'n creu cynnwys, bydd y We'n adlewyrchu tueddiadau difeddwl, tra bod algorithmau personoli'n atgyfnerthu ein rhai ni ein hunain.

Sut mae modd hyrwyddo amrywiaeth

 • Creu cynnwys gwe

  Creu eich cynnwys Gwe – fideos, cofnodion blog, GIFau – yn eich iaith, yn lleol i'ch ardal.

 • Adeiladu adnoddau

  Cefnogwch adnodd fel Wikipedia sy'n lleihau'r rhwystrau i addysg yn sylweddol – neu hyd yn oed yn well, cynorthwywch i'w adeiladu. Mae Wikipedia angen rhagor o gyfranwyr a rhagor o amrywiaeth.

Sut mae Mozilla'n hyrwyddo amrywiaeth

 • Hyrwyddo mynediad

  Amlygu safonau hygyrchedd gwe a gwneud Firefox yn gynhwysol drwy ymdrechion fel ein tîm Hygyrchedd.

 • Adeiladu sgiliau digidol

  Mewn partneriaeth gyda UN Women i gynorthwyo merched yn Affrica ac ar draws y byd i adeiladu sgiliau digidol allweddol.

Mae Cynhwysiad Digidol yn golygu ymarfer parch

Dylai pawb fod â'r gallu i gymryd rhan yn llawn ar y Rhyngrwyd heb fygythiad i'n henw da, ein hyder na'n diogelwch.

Rydym i gyd wedi gweld adrannau sylwadau cas. Ar adegau, mae'r we'n gallu teimlo fel lle anghyfeillgar iawn – yn arbennig ar gyfer merched ac aelodau o gymunedau ymylol. Drwy annog pobl rhag mynd ar lein, bwlio ar-lein a thrais sebr mae'n fygythiadau nid yn unig i unigolion ond i'r Rhyngrwyd ei hun.

Sut mae arfer parch

Sut mae Mozilla'n arfer parch

 • Cefnogi offer ar gyfer diogelwch

  Cefnogi'r Coral Project, sy'n gweithio i wella sut mae newyddiadurwyr a chymunedau'n ymwneud a'i gilydd ar wefannau newyddion, cynnwys offer fel Talk, sy'n anelu at greu adrannau sylwadau mwy clyfar a diogel.

 • Grymuso unigolion

  Creu meysydd llafur agored sy'n grymuso pobl i greu mannau diogel ar-lein, fel y Teaching Kit: Combating Cyber Violence Against Women and Girls.

Mae Cynhwysiad Digidol yn golygu cynnal mynediad cyffredinol i'r Rhyngrwyd i gyd

Dylai pawb fod â mynediad pris rhesymol, ansawdd uchel ac heb gyfyngiad i'r holl We, fel bod y byd i gyd yn manteisio.

I gymryd rhan ar-lein, mae'n rhaid eich bod yn gallu mynd ar-lein. Mae rhaglenni wedi ymddangos sy'n cynnig mynediad i'r Rhyngrwyd am ddim neu gyda chymhorthdal, ond mae'n aml yn araf neu wedi ei gyfyngu, gan greu 'rhyngrwyd sâl ar gyfer pobl dlawd'. Mewn enghreifftiau eithafol, mae rhai llywodraethau'n diffodd rhan neu'r We i gyd er mwyn eu hagenda eu hunain, gan fygwth hawliau dynol a hyd yn oed iechyd yr economi byd-eang.

Sut fedrwch chi gefnogi mynediad cyffredinol

 • Cyfrannu eich offer

  Rhowch eich hen gyfrifiaduron, gliniaduron a ffonau i gyrff ddim-er-elw i'w hadnewyddu a'u hailddosbarthu i gymunedau difreintiedig.

 • Annog bod yn agored

  Dywedwch wrth eich aelodau cynulliad a seneddol y dylai mynediad agored a fforddiadwy fod yn flaenoriaeth polisi.

Sut mae Mozilla'n cefnogi mynediad cyffredinol

 • Annog niwtraliaeth

  Bod yn bencampwr niwtraliaeth y rhyngrwyd, fel bod pawb yn cael mynediad i'r un Rhyngrwyd.

 • Cysylltu'r rhai sydd heb eu cysylltu

  Noddi'r Equal Rating Innovation Challenge er mwyn darganfod atebion newydd ar gyfer cysylltu'r rhai sydd heb eu cysylltu i'r Rhyngrwyd llawn ac agored.

Eisiau gwybod rhagor?

Rhagor am Gynhwysiad Digidol yn ein Internet Health Report.