Mae Rhyngrwyd iach yn cael ei greu a'i berchnogi gennym ni oll

Mae llwyddiant y rhyngrwyd yn ddibynnol i raddau helaeth ar ei fod yn agored: mae ei strwythur agored yn ei wneud yn hawdd i bawb adeiladu, pori a ffynnu arno. Ond mae rhai cwmnïau mawr yn cau i mewn arno, yn cau drysau a chreu gerddi caeedig sy'n pwysleisio eu perchnogaeth a rheolaeth o'r We. Gyda'n gilydd, gallwn ni ymladd i wneud yn siŵr nad oes neb yn cyfyngu ar ein mynediad, profiad na'n gallu i greu ar y We. ‌Mae Rhyngrwyd iach yn eiddo i chi.

Mae Datganoli'n Golygu Niwtraliaeth y Rhyngrwyd

Dylai neb fod â'r gallu i gyfyngu ein mynediad i'r Rhyngrwyd er eu mantais eu hunain.

Rydym yn dibynnu ar ddarparwyr rhwydwaith – cwmnïau ffôn a chebl – am ein mynediad i'r Rhyngrwyd. Mae hyn yn eu rhoi mewn sefyllfa i gyfyngu ein mynediad yn ôl eu hamcanion busnes, ffafrio eu cynnyrch eu hunain, rhwystro gwefannau neu frandiau neu godi prisiau gwahanol a chynnig cyflymder gwahanol yn dibynnu ar y math o gynnwys. Mae niwtraliaeth y rhyngrwyd yn rhwystro darparwyr rhyngrwyd rhag camwahaniaethu ar sail cynnwys, fel bod gan bawb fynediad cyfartal.

Sut fedrwch chi gefnogi niwtraliaeth y rhyngrwyd

 • Parhau i godi eich llais

  Mae'r frwydr dros niwtraliaeth y rhyngrwyd yn parhau ar draws y byd. Mae'r rheolau sydd wedi eu mabwysiadu yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop angen eu hamddiffyn a'u gorfodi. Cysylltwch â swyddogion eich llywodraeth lle bynnag rydych yn byw i fynegi eich cefnogaeth.

Sut mae Mozilla'n cefnogi niwtraliaeth y rhyngrwyd

 • Annog newid polisi

  Gweithio'n uniongyrchol gyda chyrff deddfwriaethol i lunio fframweithiau polisi a gorfodaeth ystyrlon o niwtraliaeth y rhyngrwyd yn yr Unol Daleithiau, Ewrop, India, ac ar draws y byd.

 • Adeiladu cymuned

  Magu cymuned fyd-eang o ddefnyddwyr rhyngrwyd brwdfrydig sy'n rhannu ein gweledigaeth.

Mae Datganoli'n golygu Rhyngweithredu

Dylai'r We barhau i fod ar agor a rhyngweithredol, fel bod modd cadw ein profiadau'n gyson, tryloyw ac yn llawn posibiliadau.

Mae rhyngweithredu'n air mawr sydd â chanlyniad syml: mae eich profiad o'r We'r un peth ar draws porwyr, caledwedd a systemau gweithredu gan ei fod wedi ei gynllunio i wneud hynny – ac wedi ei adeiladu gyda safonau agored i'w gynnal. Mae safonau agored hefyd yn caniatáu i unrhyw un ddyfeisio ffordd newydd i wneud eich profiad Gwe'n well. Ond mae rhyngweithio'n colli tir i systemau caeedig – ac rydym yn colli tryloywder, cyfraniadau ac arloesedd hefyd.

Sut fedrwch chi gefnogi rhyngweithredu

 • Mynd yn annibynnol

  Mae arloesedd yn dal yn gallu ddod o unrhyw le – un arbennig os ydym yn ei gefnogi. Profwch apiau a chynnyrch gan gwmnïau sy'n newydd i chi.

Sut mae Mozilla'n cefnogi rhyngweithredu

 • Gosod y safonau

  Gweithio gyda a hyd yn oed arwain cyrff safonau agored, fel IETF a'r W3C.

 • Dweud a gwneud

  Adeiladu rhyngweithredu i mewn i'n cynnyrch ni ac ymrymuso datblygwyr gwe drwy mentrau fel y Mozilla Developer Network.

Mae Datganoli yn golygu Cystadleuaeth a Dewis

Dylai'r Rhyngrwyd barhau i feithrin cystadleuaeth iach ymysg cwmnïau, cyfleoedd i entrepreneuriaid a dewisiadau ystyrlon i ddefnyddwyr.

Mae Rhyngrwyd personoledig yn ddatblygiad cyffroes. Ond yn gynyddol mae'n golygu dewis ymuno ac ecosystem un cwmni – sy'n hwyluso eich profiad ar hyn o bryd ond gall gyfyngu'n ddifrifol ar eich dewis yn y dyfodol. Bydd cystadleuwyr yn cael eu cyfyngu i'r cwmnïau prin fydd yn gallu cynnig yr holl sioe, gan gadarnhau pŵer y cwmnïau technegol anferthol presennol a'i gwneud yn fwy anodd i entrepreneuriaid darfu ar y farchnad gyda syniadau newydd, arloesol.

Sut fedrwch chi ddylanwadu ar gystadlu a dewis

 • Gwybod am y dewisiadau

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod am y dewisiadau sy'n cyfrannu at y profiad hwylus hwnnw cyn eich bod yn ymuno ag un ecosystem. Gefnogwch y cwmnïau sy'n adlewyrchu orau eich anghenion – a'ch gwerthoedd.

Sut mae Mozilla'n dylanwadu ar y cystadlu a'r dewis

 • Gwrthwynebu grym ceidwaid pyrth

  Annog niwtraliaeth y rhyngrwyd, adolygiad hawlfraint a materion eraill yn fyd-eang.

 • Cefnogi cadw'n agored

  Adeiladu gyda safonau agored a chod agored o fewn ein cynnyrch a chefnogi bod yn agored ar bob cyfle.

Mae Datganoli'n golygu Cyfraniad Lleol

Dylwn i gyd fod yn gallu cyfrannu i'r Rhyngrwyd, fel ei bod yn adlewyrchu a gwasanaethu ei holl ddefnyddwyr.

Heddiw mae dros 3 biliwn o bobl ledled y byd yn defnyddio'r Rhyngrwyd i ddysgu, gweithio, chwarae a chysylltu. Ond nid yw pawb yn gallu cyfrannu iddo'n gyfartal. Mae hynny'n golygu nad yw'r We'n adlewyrchu amrywiaeth llawn ei ddefnyddwyr, nad yw'n gweithio cystal i rai pobl ac hyd yn oes yn gallu ymyleiddio rhai cymunedau ac unigolion.

Sut mae modd i chi gefnogi cyfraniadau lleol

 • Cychwyn creu

  Rhoi cynnig ar greu cynnwys Gwe sydd o ddiddordeb i chi, yn eich iaith chi. Mae Thimble yn ffordd dda i gychwyn.

Sut mae Mozilla'n cefnogi cyfraniadau lleol

 • Dysgu crewyr

  Darparu'r offer ac addysgu er mwyn magu'r genhedlaeth nesaf o grewyr Gwe.

 • Dysgu lleoleiddio

  Darparu'r cynllun ar gyfer lleoleiddio, fel bod cynnwys Gwe'n gallu bod yn fwy perthnasol ar gyfer pobl mewn ieithoedd gwahanol.

Eisiau gwybod rhagor?

Rhagor am Datganoli yn ein Internet Health Report.